Statut

STATUT STOWARZYSZENIA Krakowski Klub Biegacza „Dystans”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 • 1. Krakowski Klub Biegacz „Dystans” jest klubem sportowym działającym w formie stowarzyszenia na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.), ustawy o kulturze fizycznej oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 • 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 • 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 • 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 • 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, a decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.
 • 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II – Cele i formy działania

 • 8. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania.
 • 9. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.
 • 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzyszenia, 2) współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego,

3) organizowanie wycieczek na imprezy sportowe, połączonych z reprezentacją członków

klubu w zawodach.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  1) członków zwyczajnych, 2) członków wspierających, 3) członków honorowych.
 • 12.
  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
  3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 • 13.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złożyła deklarację uczestnictwa w Stowarzyszeniu.
  2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą jednomyślnie w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
  3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w trakcie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 • 14.1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, 5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
  2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2) regularnego opłacania składek członkowskich,
  3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
 • 15.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia. 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. 3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.
 • 16.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
 • 17.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,
  4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia – dotyczy członków zwyczajnych oraz wspierających. 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

 • 18. Władzami Klubu są:
  1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
  2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
  3) Komisja Rewizyjna.
 • 19.1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej. 2. Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. 3. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia pół godziny później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. 4. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania, w tym do wyboru władz Stowarzyszenia.
 • 20.1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

Walne Zebranie Członków Klubu

 • 21.1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2. Walne Zebranie może być:
  1) zwyczajne,
  2) nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 • 22. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
  2) uchwalenie statutu i jego zmian,
  3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4) udzielenie absolutorium Zarządowi,
  5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  8) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  9) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  10) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do 
  kompetencji innych władz,

Zarząd Stowarzyszenia

 • 23.1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób. 2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz Członków Zarządu. 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. 4. Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 • 24. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
  2) uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań,
  3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  4) ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia i ich zatrudnianie,
  5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, pozyskanie statusu organizacji pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  6) podejmowanie decyzji w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,
  7) zwoływanie Walnego Zebrania,
  8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych oraz wspierających,
  9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
  10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
  11) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,
  12) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  13) powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji i zespołów problemowych.
 • 25. Powołując sekcję (komisję, zespół problemowy) Zarząd powołuje jej kierownika i może uchwalić regulamin działania.

Komisja Rewizyjna

 • 26.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
  2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
  3.Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 • 27. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
  3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
  5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
  6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 • 28. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.
 • 29.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
  3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
  4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 • 30. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
 • 31.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1) składki członkowskie,
  2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
  3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  4) dochody z majątku Stowarzyszenia,
  5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych,
  6) dochody z działalności gospodarczej.
  2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
  4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.
  5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 • 32. Do prowadzenia bieżących spraw Stowarzyszenia oraz reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, obciążania majątku Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym każdorazowo Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik.
 • 33. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
 1. działalności klubów sportowych – 93.12.Z, b. działalności obiektów sportowych – 93.11.Z, c. pozostałej działalności związanej ze sportem – 93.19.Z, d. sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach
  – 47.64.Z, e. sprzedaży detalicznej odzieży prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach
  – 47.71.Z, f. sprzedaży obuwia i wyrobów skórzanych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach
  – 47.72.Z, g. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  –47.91.Z, h. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach
  –47.19.Z, i. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
  –73.12.A, j. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  – 73.12.B, k. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych, (Internet)
  – 73.12.C, l. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
  –73.12.D m. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  – 47.99.Z n. wydawanie książek
  – 58.11.Z o. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  – 58.14.Z p. pozostała działalność wydawnicza
  – 58.19.Z q. działalność fotograficzna
  – 74.20.Z r. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  – 77.21.Z s. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  – 82.30.Z t. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  – 85.51.Zu pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  – 85.59.B 3. Wykonywanie działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, zgody albo wpisu do rejestru działalności regulowanej może nastąpić po udzieleniu koncesji, wydaniu zezwolenia, licencji lub zgody albo po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

Rozdział VI – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 35.1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 20 ust. 2). 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.